Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego

logo

R E G U L A M I N

wypożyczenia sprzętu komputerowego

 w  Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie

w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 1. Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie udostępnia do bezpłatnego użytkowania uczniom sprzęt komputerowy pozyskany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Sprzęt został zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata20l4-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" .
 2. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie posiadający własnego komputera domowego. Pierwszeństwo w użyczeniu sprzętu mają uczniowie pochodzący z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt może być również wypożyczony nauczycielom do celów realizacji nauki zdanej.
 3. Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy wraz z zasilaczami w ilości szt. 7
 4. Potrzebę użyczenia laptopa należy zgłosić dyrektorowi szkoły lub wychowawcy klasy w formie telefonicznej lub pisemnej.
 5. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica /prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1), za zgodą dyrektora szkoły na okres nauki zdalnej obowiązującej z powodu pandemii koronawirusa.
 6. Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest rodzicowi/ prawnemu opiekunowi, a fakt ten odnotowywany zostaje w stosownej dokumentacji.
 7. Rodzic/ opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim otrzymał go w dniu wypożyczenia.
 8. Laptop może być wykorzystywany przez użytkownika wyłącznie do celów edukacyjnych (np. praca na platformie edukacyjnej, wykonanie pracy domowej, projektu, prezentacji itp.)
 9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic/ opiekun prawny i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.
 10. Biorący, który zgubił, zniszczył bądź uszkodził wypożyczony laptop zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach określonych w umowie oraz przepisach Kodeksu Cywilnego.
 11. W przypadku kradzieży sprzętu komputerowego, który został wypożyczony rodzic//opiekun prawny ucznia niezwłocznie zgłasza ten fakt policji i jednocześnie informuje o tym szkołę.
 12. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do zgłoszenia na bieżąco, na piśmie informacji o zaistniałych problemach w działaniu komputera.
 13. Zwrot komputera następuje najpóźniej w ciągu dwóch dni od momentu zakończenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 14. Zabrania się:
 • instalowania na komputerze własnego oprogramowania;
 • usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia;
 • zmian w konfiguracji komputera;
 • korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 1. W przypadku niedotrzymania przez rodziców/prawnych opiekunów terminu zwrotu laptopa do szkoły lub nienależytego wykonania obowiązków, użytkownik może, decyzją dyrektora szkoły, utracić prawo do wypożyczenia laptopa.
 2. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma dyrektor szkoły.
 3. Rodzic/ opiekun prawny ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 4. Dyrektor szkoły osobnym, pisemnym upoważnieniem wyznacza osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury wypożyczania laptopów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

Załącznik 1 - wniosek

Załącznik 2 - rewers