Dokumenty

1. Statut Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie

2. Regulamin Rady Pedagogicznej

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego OSM I i II st.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego SM I i II st.

5. Regulamin Uczniowski

6. Regulamin Pracowni Komputerowej

7. Regulamin Biblioteki

8. Regulamin Sali Gimnastycznej

9. Regulamin Rady Rodziców

10. System oceniania zachowania  w OSM I stopnia

11. Procedury bezpieczeństwa w  ZSM

12. Procedura udostępniania prac pisemnych rodzicom w ZSM

13.Program wychowawczo-profilaktyczny - OSM I  stopnia

14.Program wychowawczo-profilaktyczny - OSM II  stopnia

15.Program wychowawczo-profilaktyczny - SM I stopnia

16.Program wychowawczo-profilaktyczny - SM II stopnia

17.Szkolny zestaw programów nauczania

18.Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

19.Procedury wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz sposobu pobierania opłat - zał.1 , zał.2 , zał.3 , zał. 4