Stypendium PMT dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2020/2021

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa – nabór wniosków

Informujemy, że trwa nabór wniosków o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa  dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2020/2021 .

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi dokumentami dot. przyznawania stypendium za osiągnięcia NAUKOWE I ARTYSTYCZNE zawartymi w załącznikach:

-     uchwała Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4141);

-     wzór wniosku o przyznanie stypendium za rok szkolny 2020/2021.

Termin składania wniosków: do 30.11.2021 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12 (parter).

Załączniki do wniosku:

-     prawidłowo wypełniony wniosek;

-     kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2020/2021 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

-     dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków, kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

-     kserokopia świadectwa za rok szkolny 2020/2021 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Wnioskodawcą jest:

1)    w przypadku uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa:

  1. a)    dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021;
  2. b)    rodzic lub opiekun prawny;
  3. c)    pełnoletni uczeń;

2)    w przypadku uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa:

  1. a)    rodzic lub opiekun prawny;
  2. b)    pełnoletni uczeń.

Osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół, lecz w roku szkolnym 2020/2021 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

-     wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:

1)  są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2)  są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3)  są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

4)  są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;

5)  są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji naukowych;

-     wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:

1)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;

2)  są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;

3)  są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

W związku z powyższym polecam Państwa uwadze regulamin oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów (dot. osiągnięć naukowych i artystycznych) przeprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy (w załączeniu).

Proszę o rozpowszechnienie informacji na temat jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa i zasadach jego przyznawania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Państwa szkół.

Szczegóły na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa są również udostępnione na stronie głównej www.edunet.tarnow.pl oraz bezpośrednio pod linkiem: http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/rusza_nabor_wnioskow_o_stypendium_pmt_za_2020_2021.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Uchwała Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie pobierz

Wniosek o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa za rok szkolny 2020/2021 – pobierz

Konkursy: zał.1, zał.2, zał.3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7