Wymagania na egzamin ogólnomuzyczny do klasy I OSM II°

Wymagania na egzamin ogólnomuzyczny do kl. I OSM II st.

Egzamin ogólnomuzyczny  oceniany jest w skali 0 – 25 p.

Egzamin obejmuje zakres materiału z kształcenia słuchu, zasad muzyki i literatury muzycznej. Ma formę mieszaną. Obejmuje 10 pytań z kształcenia słuchu, 5 z zasad muzyki i 2 z literatury muzycznej.

 Kształcenie słuchu

 1. Budowanie, rozpoznawanie, śpiewanie interwałów prostych.
 2. Budowanie, rozpoznawanie, śpiewanie trójdźwięków: durowego, molowego, zmniejszonego w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz zwiększonego.
 3. Budowanie, rozpoznawanie i śpiewanie D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach
  z rozwiązaniem na tonikę.
 4. Budowanie, rozpoznawanie i śpiewanie gam durowych i molowych w odmianach do 5 znaków przykluczowych, skali góralskiej i skal cygańskich.
 5. Odtwarzanie głosem z użyciem nazw literowych przykładów muzycznych po prezentacji słuchowej.
 6. Improwizowanie następnika do podanego poprzednika.
 7. Wykonanie ćwiczenia a vista melodycznego i rytmicznego.

Zasady muzyki

 Dźwięk i jego cechy. Szereg alikwotów dźwięku. Znajomość częstotliwości dźwięku a (w różnych oktawach).

 1. Znajomość nazw oktaw.
 2. Praktyczna znajomość kluczy muzycznych (wiolinowy, altowy, tenorowy, basowy).
 3. Umiejętność regularnego i nieregularnego podziału wartości rytmicznych.
 4. Znajomość sposobów przedłużania wartości rytmicznych.
 5. Umiejętność zapisu rytmu w określonym metrum.
 6. Umiejętność przekształceń rytmów do różnych taktów.
 7. Polirytmia, polimetria, synkopa, przedtakt, muzyka ataktowa – znajomość pojęć
  i identyfikacja w przykładzie nutowym.
 8. Znajomość i umiejętność budowania półtonu i całego tonu diatonicznego, półtonu i całego tonu chromatycznego.
 9. Znajomość koła kwintowego:

- ilości znaków dla danej tonacji,

- kolejności krzyżyków i bemoli (w tym zapis na pięciolinii w kluczu wiolinowym i basowym).

 1. Umiejętność określenia pokrewieństwa tonacji.
 2. Praktyczna znajomość odmian gam durowych i molowych (durowej również chromatycznej regularnej i nieregularnej) oraz triady harmonicznej. Umiejętność ich zapisania w znanych kluczach (szczególnie wiolinowym basowym).
 3. Znajomość skal: pentatoniki bezpółtonowej, modalnych autentycznych, góralskiej, cygańskich, całotonowej oraz umiejętność ich zapisu od dowolnego dźwięku (transpozycje skal).

Literatura muzyczna

 Znajomość podziału instrumentów muzycznych i głosów wokalnych i umiejętność ich rozpoznawania.

 1. Znajomość i umiejętność rozpoznawania obsady wykonawczej (zespoły kameralne, mała orkiestra symfoniczna, wielka orkiestra symfoniczna).
 2. Odczytywanie i określanie obsady wykonawczej z zapisu partyturowego. Znajomość nazw i skrótów włoskich.
 3. Znajomość głównych elementów dzieła muzycznego i umiejętność określania typu melodyki, rytmiki i harmoniki. Podział melodyki ze względu na charakter (kantylenowa, ornamentalna, figuracyjna i deklamacyjna), Podział rytmiki na swobodną i ustaloną, rodzaje rytmiki (zmienna, jednorodna, motoryczna, okresowa, taneczna, marszowa). Podział harmoniki (modalna, funkcyjna, sonorystyczna).
 4. Znajomość podstawowych określeń wykonawczych dotyczących agogiki, dynamiki, artykulacji i kolorystyki.
 5. Znajomość i umiejętność określania faktury utworu muzycznego (monodia, polifonia, polifonia imitacyjna, polifonia kontrastowa i homofonia).
 6. Znajomość i umiejętność rozróżniania budowy okresowej i ewolucyjnej zasady kształtowania utworu muzycznego.
 7. Znajomość cech polskich tańców narodowych i umiejętność ich rozpoznawania.
 8. Znajomość form muzycznych: cykl sonatowy dla symfonii i koncertu solowego, forma sonatowa, wariacje tematyczne, rondo, forma trzyczęściowa prosta i złożona, fuga.
 9. Znajomość podziału dziejów muzyki na epoki (nazwy epok i ramy czasowe).
 10. Znajomość cech epoki dotyczących: obsady, faktury, harmoniki, gatunków i form muzycznych, kompozytorów.