Zasady korzystania z obiadów

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW W OSM I i II st.

 1. Uczniowie ZSM korzystają z obiadów na terenie Szkolnego Ośrodka Wychowawczego.
 2. Uczniowie korzystający z obiadów mają obowiązek posiadania bloczków. Obiady będą wydawane tylko po okazaniu bloczka (nie dotyczy kl. 1-3 OSM I st.). Zgubienie bloczka uniemożliwia wydanie obiadów.
 3. Korzystanie z obiadów dotyczy całego tygodnia (nie ma możliwości wybierania dni w które dziecko będzie chodziło na obiad).
 4. Uczniowie od kl. 4 OSM I st. jedzą obiad w czasie przerwy w godz. 13.05 -13.30.
 5. W związku z pandemią przejście na obiady odbywa się w sposób zorganizowany pod opieką nauczycieli. Tylko w sporadycznych wypadkach (np. lekcja instrumentu – potwierdzona przez nauczyciela) udzielana będzie zgoda na indywidualne korzystanie w obiadów. Nie ma możliwości samodzielnego przejścia przez teren Szkolnego Ośrodka Wychowawczego. Uczniowie samodzielnie korzystający z obiadów przechodzą do stołówki  zewnętrznym chodnikiem. W tym czasie odpowiedzialność za dziecko bierze rodzic.
 6. Rodzice uczniów korzystających z obiadów wpłacają należność za obiady
  w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 10 każdego miesiąca
  bezpośrednio na konto:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

93102049550000780202678332
w tytule płatności wpisać:

wpłata za obiady (za jaki miesiąc), imię  i nazwisko ucznia, Szkoła Muzyczna.  

 1. Nieterminowe wpłaty skutkują skreśleniem ucznia z listy od następnego miesiąca.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 cena 1 obiadu wynosi - 4,70 zł.
 3. Informacja o kwocie jaką należy wpłacić za dany miesiąc będzie umieszczona na tablicach informacyjnych na terenie szkoły lub w e-dzienniku.
 4. Nie ma możliwości samodzielnego odliczania kwoty za niewykorzystane obiady. Dokonuje tego księgowość Szkolnego Ośrodka Wychowawczego.
 5. Nadpłata za niewykorzystane (zgłoszone) obiady zostanie zwrócona pod koniec miesiąca na konto rodzica.
 6. W razie nieobecności ucznia można odwołać obiady. Nie ma możliwości odwołania 1 obiadu (dotyczy 1 osoby). Nieobecności na obiedzie zgłasza telefonicznie rodzic w Szkolnym Ośrodku Wychowawczym (tel.: 14 626 33 84 (wew. 20))  najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia.
 7. Istnieje możliwość zrezygnowania z obiadów lub zapisania się na obiady w ciągu roku szkolnego. Rodzic powiadamia o tym fakcie Szkolny Ośrodek Wychowawczy do 25-tego miesiąca poprzedzającego rezygnację lub zapis.
 8. Uczniowie korzystający z obiadów mają obowiązek zachowywać się kulturalnie. Trzykrotne niewłaściwe zachowanie ucznia zgłoszone przez nauczyciela sprawującego opiekę pozbawia go możliwości korzystania z obiadów od następnego miesiąca do końca roku szkolnego.