Zasady korzystania z obiadów

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW W OSM I i II st.

 1. Uczniowie ZSM korzystają z obiadów na terenie Szkolnego Ośrodka Wychowawczego.
 2. Uczniowie korzystający z obiadów mają obowiązek posiadania bloczków. Obiady będą wydawane tylko po okazaniu bloczka (nie dotyczy kl. 1-3 OSM I st.). Zgubienie bloczka uniemożliwia wydanie obiadów.
 3. Korzystanie z obiadów dotyczy całego tygodnia (nie ma możliwości wybierania dni w które dziecko będzie chodziło na obiad).
 4. Uczniowie od kl. 4 OSM I st. jedzą obiad w czasie przerwy w godz. 13.05 -13.30.
 5. Uczniowie samodzielnie korzystający z obiadów przechodzą do stołówki  zewnętrznym chodnikiem. W tym czasie odpowiedzialność za dziecko bierze rodzic.
 6. Rodzice uczniów korzystających z obiadów wpłacają podaną należność za obiady w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 07 każdego miesiąca bezpośrednio na konto:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

93102049550000780202678332
w tytule płatności wpisać:

wpłata za obiady (za jaki miesiąc), imię  i nazwisko ucznia, Szkoła Muzyczna.

 1. Nieterminowe wpłaty skutkują skreśleniem ucznia z listy od następnego miesiąca.
 2. W roku szkolnym 2022/2023 cena 1 obiadu wynosi - 6,50 zł.
 3. Informacja o kwocie jaką należy wpłacić za dany miesiąc będzie umieszczona na tablicach informacyjnych na terenie szkoły lub w e-dzienniku.
 4. Nie ma możliwości samodzielnego odliczania kwoty za niewykorzystane obiady. Dokonuje tego księgowość Szkolnego Ośrodka Wychowawczego.
 5. Nadpłata za niewykorzystane (zgłoszone) obiady zostanie zwrócona pod koniec miesiąca na konto rodzica.
 6. W razie nieobecności ucznia można odwołać obiady. Nie ma możliwości odwołania 1 obiadu (dotyczy 1 osoby). Nieobecności na obiedzie zgłasza telefonicznie rodzic w Szkolnym Ośrodku Wychowawczym tel.: 14 626 33 84 (wew. 20). Jeżeli nieobecność jest zgłoszona do godziny 09 00 danego dnia to odpis jest naliczony od dnia następnego po dniu, w którym przekazano informację o nieobecności. Jeżeli nieobecność jest zgłoszona do godziny 09 00 dnia poprzedniego i wcześniej, odpis jest naliczony od dnia nieobecności. Powstała nadpłata będzie zwracana w formie przelewu na konto bankowe.
 7. Zwrot kosztów poniesionych za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia przekracza jeden lub więcej dni.
 8. Zwrot kosztów za ostatni dzień miesiąca może nastąpić jedynie po zgłoszeniu nieobecności na co najmniej dwa dni wcześniej. W przeciwnym wypadku nie podlega zwrotowi.
 9. Istnieje możliwość zrezygnowania z obiadów lub zapisania się na obiady w ciągu roku szkolnego. Rodzic powiadamia o tym fakcie Szkolny Ośrodek Wychowawczy do 25-tego miesiąca poprzedzającego rezygnację lub zapis wyłącznie drogą elektroniczną na adres:  stolowkasosw@gmail.com
 10. Uczniowie korzystający z obiadów mają obowiązek zachowywać się kulturalnie. Trzykrotne niewłaściwe zachowanie ucznia zgłoszone przez nauczyciela sprawującego opiekę pozbawia go możliwości korzystania z obiadów od następnego miesiąca do końca roku szkolnego.