Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM I° i SM I°

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo Oświatowe z 14.12.2016r. ( Dz. U. z 2017, poz. 59)
 • Rozporządzenie MKiDzN z 9 kwietnia 2019r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 

  1.Nabór odbywa się na podstawie badania przydatności.
Badanie oceniane jest w skali punktowej ( 0-25 pkt.):

- do OSM I i SM I/6:

  • śpiewanie piosenki własnej 0 -3
  • powtarzanie dźwięków za głosem 0 -3
  • powtarzanie trzech krótkich melodii za głosem lub instrumentem 0 -6
  • pokazywanie ręką kierunku linii  melodycznej 0-2
  • rozpoznanie błędów w melodii 0 – 3
  • wyliczanki rytmiczne 0 -4
  • powtarzanie grup rytmicznych 0 -4

- do SM/4:

  • śpiewanie piosenki własnej 0 -3
  • powtarzanie dźwięków za głosem lub instrumentem 0 -4
  • rozpoznanie błędów w melodii 0 – 5
  • rozpoznawanie ilości granych dźwięków 0 -4
  • powtarzanie grup rytmicznych 0 -5
  • predyspozycje do gry na wybranym instrumencie 0 - 4

  2.Warunkiem dopuszczenia kandydata do badania przydatności jest złożenie w ustalonym przez dyrektora terminie wniosku - podania o przyjęcie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

  3.Badanie przydatności przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. Komisja pracuje w zespołach przedmiotowych liczących co najmniej trzech nauczycieli.

  4.Termin badania przydatności ustala dyrektor. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko nie może uczestniczyć w badaniu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych lub zdrowotnych, dyrektor na pisemną prośbę rodziców może wyznaczyć dodatkowy termin badania przydatności.

  5.Komisja rekrutacyjna ustala wynik badania przydatności jako liczbę punktów. Wynik ustalony przez komisję jest ostateczny.

  6.Nie przewiduje się powtórnego badania przydatności kandydata.

  7.Komisja ustala wynik punktowy kwalifikujący kandydata do przyjęcia i ogłasza, w terminie 7 dni od zakończenia badania przydatności, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  8.Kandydaci zakwalifikowani zostają przyjęci do szkoły na podstawie:
- limitu miejsc na poszczególne instrumenty.

  9.Komisja w terminie do końca czerwca danego roku ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje liczbę wolnych miejsc oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

10.W przypadku uzyskania przez kandydatów takiego samego wyniku punktowego badania przydatności w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wolne miejsca na poszczególne specjalności , a następnie kryteria:

a/ wielodzietność rodziny kandydata

b/niepełnosprawność kandydata

c/niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d/niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e/niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f/samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g/objęcie kandydata pieczą zastępczą

11.Kandydaci przyjęci do OSM I ° i SM I° uzupełniają brakującą dokumentację oraz dokonują zapisu dziecka do szkoły w terminie do 10 lipca danego roku..

12.W przypadku wolnych miejsc na poszczególne instrumenty, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia.

13.Procedura odwoławcza:

 • w terminie 7 dni od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 • komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia j/w. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał,
 • rodzic kandydata może w terminie 7 dni do otrzymania uzasadnienia j/w. wystąpić do dyrektora szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • dyrektor szkoły rozpatruje wystąpienie j/w. w terminie 7 dni,
 • ostateczna instancją w procedurze odwoławczej jest sąd administracyjny.