Informacje ogólne

SEKCJA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Nauczanie powinno polegać na tym, żeby to, co się ma do zaoferowania uczniom, postrzegali oni jako drogocenny dar, a nie jako przykry obowiązek. ~ALBERT EINSTEIN

W Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie działają szkoły, w których program nauczania obejmuje  kształcenie muzyczne i ogólne.   Są to;  8 letnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ( realizująca nauczanie ogólne w zakresie szkoły podstawowej ) oraz 6 letnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia  ( realizująca kształcenie ogólne w zakresie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego ).  Nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych odbywa się na takich samych zasadach jak w innych szkołach publicznych, w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego przygotowaną przez MEN oraz standardy wymagań edukacyjnych opracowane przez CKE.

Uczniowie, którzy ukończyli klasę 6 OSM I mogą kontynuować naukę w klasie 7 i 8 OSM I lub po zdaniu egzaminu wstępnego rozpoczynają naukę w klasie I OSM II.  Program nauczania ogólnokształcącego w klasie I i II OSM II odpowiada programowi nauczania w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy nie chcą kontynuować kształcenia muzycznego mogą podjąć naukę w publicznej szkole podstawowej po ukończeniu klasy 6 OSM I lub w szkole ponadpodstawowej po ukończeniu klasy 8 OSM I. Wprowadzony system jest drożny dla uczniów, daje im możliwość wyboru zarówno klasy jak i szkoły, do której chcą uczęszczać.

W związku z realizacją tych zadań w szkole działa sekcja przedmiotów ogólnokształcących, w której pracują nauczyciele przedmiotów ogólnych.  W ramach pracy sekcji nauczyciele planują zadania dydaktyczne, wychowawcze oraz profilaktyczne, które są realizowane w ciągu roku szkolnego. Dzięki przygotowaniu zawodowemu, staraniom i wysiłkom nauczycieli sekcji  nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce i egzaminach zewnętrznych, a Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie zajmuje najwyższe lokaty w miejskich rankingach szkół.

Pomimo wielu obowiązków wynikających ze specyfiki szkoły, nasi uczniowie rozwijają  swoje zainteresowania,  z sukcesami  uczestniczą w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych w szkole, naszym mieście oraz kuratoryjnych i ogólnopolskich.  Uczniowie spędzają wspólnie czas na wycieczkach klasowych, imprezach szkolnych, sportowych i turystycznych, spotkaniach i koncertach organizowanych w naszym mieście i regionie.  Angażują się w działania charytatywne oraz wolontariat. Co roku każda klasa pod opieką wychowawcy i nauczycieli instrumentalistów przygotowuje koncert dla rodziców, podczas którego uczniowie prezentują swoje osiągnięcia  muzyczne.  Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym  środowiska lokalnego i kulturalnego miasta.

W szkole dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia, pomagamy w rozwiązywaniu trudności, wspieramy i doceniamy wysiłki i starania uczniów i ich rodziców.  Najważniejszym celem działań podejmowanych przez nauczycieli  sekcji  jest  zapewnienie naszym uczniom bezpieczeństwa, osobistego rozwoju oraz dobrego startu w przyszłość. Szkoła muzyczna jest dla ucznia miejscem, w którym uczy się gospodarowania swoim czasem, dobrej organizacji pracy, samodyscypliny, odpowiedzialności oraz  stawiania sobie wyzwań i zadań na miarę swoich możliwości i uzdolnień.