Deklaracja dostępności

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie im. I. J. Paderewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsmuz.tarnow.pl

Strona internetowa www.zsmuz.tarnow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności i wyłączenia, o których mowa zostały wskazane poniżej.

Utrudnienia na stronie:

 

- brak głosowych komunikatów.

Ułatwienia na stronie:

- na stronie znajduje się wyszukiwarka szukanej frazy,

- możliwość otwarcia menu dostępności z poziomu klawiatury,

- istnieje możliwość powiększenia liter na stronie tzw. Duży tekst,

- istnieje możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów między wyrazami w tekście oraz wyrównania tekstu,

- istnieje możliwość ustawienia kontrastu strony oraz jej nasycenia,

- menu umożliwia zatrzymanie animacji oraz jest przyjazne dla dyslektyków,

- istnieje możliwość włączenia funkcji podświetlania linków,

-  zawiera funkcje ułatwiające czytanie tzw. powiększenie kursora, maskę do czytania oraz przewodnik do czytania.

Publikacją treści na stronie internetowej zajmuje się wyznaczony pracownik – nauczyciel informatyki, który odpowiedzialny jest również za podstawową obsługę techniczną strony. W przypadku powstania usterki technicznej na stronie, z którą wskazany pracownik nie jest w stanie sam sobie poradzić korzystamy z usług firmy zewnętrznej, która tworzyła stronę internetową dla naszej szkoły.

Deklarację sporządzono dnia 08.03.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

W związku z aktualizacją strony poprzez utworzenie menu dostępności w celu ułatwienia obsługi jej poprzez osoby niepełnosprawne w dniu 17.03.2022 r. dokonuje się zmiany deklaracji dostępności. Strona, o której mowa została w części dostosowana dla osób niepełnosprawnych - zostało to wskazane powyżej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej możliwe jest używanie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Światłowska

tel. 146210408

e-mail: szkola.muzyczna.tarnow@wp.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępniania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeśli w  tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie dostępności z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.02.2008 r.

Data ostatniej aktualizacji strony: 01.09.2016 r.

Wszelkich informacji nie umieszczonych w niniejszej deklaracji dostępności udziela Dyrektor Szkoły – Pani Jolanta Światłowska tel.: 146210408
e-mail:dyrzsmuz@umt.tarnow.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie mieści się w budynku zlokalizowanym przy
ul. Lippóczy’ego 4, w Tarnowie. Budynek ZSM składa się z zespołu budynków,
z których część przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych tzn.:

- budynek szkoły (dwa budynki połączone ze sobą za pomocą przewiązki, w budynkach tych znajdują się liczne schody, brak windy, brak platform i podjazdów umożliwiających przejazd osobom niepełnosprawnym) – brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych;

- domek perkusisty (budynek, w którym znajdują się sale lekcyjne do nauki instrumentów perkusyjnych wraz z salą kameralną znajdującą się na parterze budynku, połączony z budynkiem szkoły za pomocą małego korytarza stanowiącego barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych – przejście w połączeniu tych dwóch budynków zawiera 3 schody, możliwość wejścia do tego budynku od strony parkingu szkoły – teren płaski) – budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ponieważ w budynku znajduję się dźwig osobowy,

- budynek Sali koncertowej – budynek w części przystosowany dla osób niepełnosprawnych – do budynku istnieje możliwość przejazdu z domku perkusisty korytarzem nie zawierającym progów oraz możliwość wjazdu bezpośrednio z parkingu od strony szkoły, w budynku znajduje się winda (nie ma możliwości skorzystania ze wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym budynku, gdyż winda swoim zasięgiem nie obejmuje wszystkich tych pomieszczeń. Zapewnia dostęp do biblioteko-fonoteki, sal rytmicznych, sal instrumentalnych, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także zaplecza sanitarnego. Możliwość wejścia/wjazdu wózkiem indwalidzkim na foyer znajdujące się przed salą koncertową z poziomu parkingu położonego z drugiej strony budynku Sali koncertowej. Możliwość skorzystania z węzła sanitarnego dla osoby niepełnosprawnej (przejście z foyer). Miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdują się w ostatnim rzędzie.

Przed salą koncertową na parkingu znajdują się miejsca parkingowe specjalnie odznaczone kolorem niebieskim - dla osób niepełnosprawnych przyjeżdżających pojazdami mechanicznym w ilości 2. Sala wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

W żadnym z budynków tworzących Zespół Szkół Muzycznych nie są zamontowane drzwi automatyczne, czy też podjazdy, które umożliwiłyby łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJE DODATKOWE

W budynkach Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie:

- nie posiadamy oznaczeń w alfabecie Braille’a,

- nie posiadamy oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,

- nie mamy systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem (zaopatrzonym w kaganiec – z uwagi na obecność w budynku szkolnym dzieci),

- w naszej szkole nie można skorzystać z pomocy| tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika.