Regulamin akordeon

Autor: dr Wiesław Ochwat

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU AKORDEONOWEGO

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Muzyczna Jesień 2023

I. Nazwa konkursu: Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy Centrum Edukacji Artystycznej dla Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia.

II. Organizator konkursu: Centrum Edukacji Artystycznej. Wykonawca konkursu: ZPSM im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie

III. Cel konkursu: promowanie i wspieranie przez Centrum Edukacji Artystycznej szczególnie uzdolnionych uczniów klas akordeonu szkół muzycznych I stopnia oraz promowanie muzyki polskich kompozytorów.

IV. Zasady organizacji:

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

3. W konkursie nie może brać udziału laureat Grand Prix lub laureat pierwszego miejsca poprzedniej edycji konkursu tej samej specjalności.

V. Program prezentacji:

1. Utwór polifoniczny (co najmniej dwugłosowy) skomponowany w XVII – XVIII wieku.

2. Utwór cykliczny (co najmniej dwie części o kontrastującym charakterze).

3. Utwór kompozytora polskiego – kompozycja oryginalnie napisana na akordeon.

4. Opcjonalnie - program dowolny dopełniający wymagany czas prezentacji. Łączny czas trwania prezentacji od 12 do 15 minut. Program należy wykonać z pamięci.

VI. Kryteria oceny uczestników konkursu:

Jury ocenia grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:

• stopień opanowania programu pod kątem technicznym, muzycznym i pamięciowym,

• estetyka brzmienia,

• stylowość interpretacji,

• stopień opanowania warsztatu muzycznego i prawidłowość aparatu gry,

• adekwatność doboru programu i jego stopnia trudności do możliwości wykonawczych solisty,

• prezentacja sceniczna i wrażenie artystyczne.

VII. Punktacja:

Uczestnicy są oceniani w skali 1-25 punktów.

VIII. Laureaci: Grand Prix zdobywa uczestnik, który otrzyma 25 punktów.

I, II, III miejsce zdobywają kolejno uczestnicy, którzy otrzymają trzy najwyższe punktacje w przedziale 22-24 punkty.

Wyróżnienie zdobywają pozostali uczestnicy, którzy otrzymają powyżej 20 punktów.

Jury nie przyznaje nagród ex aequo i może nie przyznać którejś z nagród.

Jury może wyróżnić dowolną liczbę uczestników oraz nauczycieli.

Laureaci Grand Prix, I, II, i III miejsca zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów.

Jury konkursu zastrzega sobie możliwość wyboru konkretnych utworów do zaprezentowania podczas koncertu laureatów.

Nie dopuszcza się rejestrowania audio i video wykonań uczestników Konkursu przez publiczność, z wyjątkiem nauczyciela prowadzącego i osób spokrewnionych z wykonawcą

Do pobrania