Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM i SM II stopnia

Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM i SM II stopnia

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Oświatowe z 14.12.2016r. ( Dz. U. z 2017, poz. 59)

 

 1. Nabór odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.
  Część praktyczna egzaminu oceniana jest  skali 0-25 pkt.
  Część ogólnomuzyczna oceniana jest w skali 0-18 pkt.
 2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego jest złożenie  w ustalonym przez dyrektora terminie wniosku - podania o przyjęcie. Do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie lekarskie:
  • na specjalność – wokalistyka – od lekarza foniatry, audiologa
  • na specjalność – instrumentalistyka – specjalizacja – instrumenty dęte (poza akordeonem) – od lekarza pulmonologa
  • na wszystkie inne specjalizacje   – od lekarza podstawowej  opieki lekarskiej.
 • Do podania kandydat dołącza wykaz utworów, które wykona w części praktycznej egzaminu.
 • Wymagania egzaminacyjne zamieszczone są na stronie internetowej szkoły i na tablicach informacyjnych w budynku szkoły.
 • Egzamin wstępny przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. Komisja pracuje w zespołach przedmiotowych liczących co najmniej trzech nauczycieli danej specjalności lub specjalności pokrewnych.
 • Komisja rekrutacyjna ustala wynik egzaminu wstępnego, jako łączną liczbę punktów. Kwalifikacje do przyjęcia otrzymuje kandydat, który:
  • w części praktycznej egzaminu uzyskał min. 15 pkt.
  • w część ogólnomuzycznej – uzyskał min. 6 pkt.
 • Komisja ustala wynik punktowy kwalifikujący kandydata do przyjęcia i ogłasza w terminie 7 dni od zakończenia egzaminów wstępnych listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostają przyjęci do szkoły na podstawie:
  • limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach i specjalizacjach
  • wyniku uzyskanego z części praktycznej egzaminu wstępnego z zakresu specjalności i specjalizacji.
 • Komisja w terminie do 16  czerwca danego roku. ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje liczbę wolnych miejsc oraz najniższą liczbę punktów z części praktycznej egzaminu uprawniającą do przyjęcia.
 • W przypadku uzyskania przez kandydata takiego samego wyniku egzaminu wstępnego w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę:
  • wynik punktowy z części praktycznej egzaminu
  • wynik punktowy z części ogólnomuzycznej egzaminu

a następnie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • Kandydaci przyjęci do OSM II ° uzupełniają brakującą dokumentację w terminie do 28 czerwca danego roku r.  ( świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st.).
 • Komisja w uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat uzyskał liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia i nie został przyjęty z powodu braku miejsca na określonej specjalności  i specjalizacji ( instrument główny), może ogłosić listę rezerwową.
 • W przypadku wolnych miejsc na poszczególne specjalności/specjalizacje, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia.
 • Procedura odwoławcza:
  • w terminie 7 dni od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice kandydata, lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia,
  • komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia j/w. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
  • rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może w terminie 7 dni do otrzymania uzasadnienia j/w. wystąpić do dyrektora szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  • dyrektor szkoły rozpatruje wystąpienie j/w. w terminie 7 dni,
  • ostateczną instancją w procedurze odwoławczej jest sąd administracyjny