Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM II° i SM II°

Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM i SM II stopnia

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo Oświatowe z 14.12.2016r. ( Dz. U. z 2017, poz. 59)
 • Rozporządzenie MKiDzN z 9 kwietnia 2019r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

1.Nabór odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.
Część praktyczna egzaminu oceniana jest w skali 0-25 pkt.

2.Część ogólnomuzyczna egzaminu oceniana  jest w skali 0-25 pkt.

3.Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego jest złożenie  w ogłoszonym  przez dyrektora terminie wniosku - podania o przyjęcie. Do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie lekarskie:

 • na specjalność – wokalistyka – od lekarza foniatry, audiologa
 • na specjalność – instrumentalistyka – specjalizacja – instrumenty dęte (poza akordeonem)
  – od lekarza pulmonologa
 • na wszystkie inne specjalizacje   – od lekarza podstawowej  opieki lekarskiej.

4.Do podania kandydat dołącza:

 • wykaz utworów, które wykona w części praktycznej egzaminu
 • informację o ukończeniu całego cyklu lub części cyklu edukacji muzycznej w szkole I st.

5.Wymagania egzaminacyjne zamieszczone są na stronie internetowej szkoły i na tablicach informacyjnych   w budynku szkoły.

6.Szkoła nie zapewnia akompaniatora.

7.Egzamin wstępny przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. Komisja pracuje w zespołach liczących co najmniej trzech nauczycieli danej specjalizacji lub specjalizacji pokrewnych.

8.Komisja rekrutacyjna ustala wynik egzaminu wstępnego.

9.Kwalifikację do przyjęcia do klasy 1 OSM II st. otrzymuje kandydat, który uzyskał:

 • W części praktycznej egzaminu minimum 15 pkt
 • W części ogólnomuzycznej egzaminu minimum 12 pkt

10.Kwalifikację do przyjęcia do klasy 1 SM II st. otrzymuje kandydat, który uzyskał:

 • W części praktycznej egzaminu minimum 15 pkt
 • W części ogólnomuzycznej egzaminu minimum 10 pkt

11.Komisja ustala wyniki punktowe kwalifikujące kandydata do przyjęcia i ogłasza w terminie
7 dni od zakończenia egzaminów wstępnych listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

12.Kandydaci zakwalifikowani zostają przyjęci do szkoły na podstawie:

 • limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach i specjalizacjach
 • wyniku uzyskanego z części praktycznej egzaminu wstępnego z zakresu specjalności
  i specjalizacji.

13.Komisja w terminie do końca  czerwca danego roku ogłasza listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, podaje liczbę wolnych miejsc oraz najniższą liczbę punktów  uprawniającą do przyjęcia.

14.W przypadku uzyskania przez kandydata takiego samego wyniku egzaminu wstępnego
w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę:

 • wynik punktowy z części praktycznej egzaminu

a następnie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

15.Kandydaci przyjęci do OSM II ° uzupełniają brakującą dokumentację w terminie do  10 lipca danego roku r.  ( świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub   ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st.).

16.W przypadku wolnych miejsc na poszczególne specjalności/specjalizacje, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia.

17.Procedura odwoławcza:

 • w terminie 7 dni od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice kandydata, lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 • komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia j/w. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
 • rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może w terminie 7 dni do otrzymania uzasadnienia j/w. wystąpić do dyrektora szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • dyrektor szkoły rozpatruje wystąpienie j/w. w terminie 7 dni,
 • ostateczną instancją w procedurze odwoławczej jest sąd administracyjny.