Międzynarodowy Dzień Jazzu - KONKURS

Z okazji  Międzynarodowego Dnia Jazzu Zespół Szkół Muzycznych oraz Tarnowskie Stowarzyszenie Artystyczne ArtContest zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia   udziału w konkursie . Szczegóły w regulaminie.

plakat konkurs

Regulamin konkursu

Niniejszy regulamin określa warunki pod jakimi odbędzie się konkurs pod nazwą „W stulecie urodzin Elli Fitzgerald, Budy Richa, Theloniousa Monka, Dizzy Gillespiego” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu w Tarnowie 2017, zwany dalej w niniejszym regulaminie „konkursem”.

 1. Organizatorem konkursu jest Kierunek Jazzowy przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie oraz Tarnowskie Stowarzyszenie Artystycznie ArtContest zwane dalej Organizatorem.
 1. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat Jazzowych Gigantów, których setną rocznice urodzin obchodzimy w 2017 roku - Ella Fitzgerald, Thelonious Monk, Dizzy Gillespieg, Buddy Rich. Mogą to być prezentacje dotyczące poszczególnych artystów oddzielnie lub zbiorowo.
 1. Określenie kolejności prezentacji nastąpi poprzez losowanie przeprowadzone przez Organizatora.
 1. Nad prawidłowością przebiegu konkursu nadzór sprawuje Jury powoływane przez organizatora Opiekuna Kierunku Jazzowego.
 1. Decyzje Jury są ostateczne.
 1. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 minut.
 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Osoby, które otrzymają nagrody w konkursie są zobowiązane do wskazania Organizatorowi swoich danych, niezbędnych do przesłania nagrody oraz do rozliczenia podatkowego uzyskanych nagród.
 1. Najlepsza prezentacja zostanie pokazana podczas koncertu odbywającego się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu w Galerii BWA 28 kwietnia 2017 r.
 1. Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2017 w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie.
 1. Osoby nie mające ukończonych 18 lat mogą brać udział w konkursie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia.
 1. Zgłoszenia należy przesyłać do 25 kwietnia na adres jazz.contest@gmail.com.
 1. Lista zakwalifikowanych do konkursu zespołów i solistów zamieszczona będzie na tablicy Kierunku Jazzowego i w Internecie 26 kwietnia 2017 roku.
 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na rejestrację audiowizualną prezentacji muzycznych wykonanych w toku konkursu.
 1. Uczestnicy udzielają Organizatorowi na czas nieokreślony nieodpłatnej, niewyłącznej, obowiązującej na obszarze całego świata licencji na wykorzystanie prezentacji multimedialnej oraz artystycznych wykonań tychże prezentacji, w całości i we fragmentach w celu promocji Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,     reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także zwielokrotnianie utworów w sieciach komputerowych;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych.
 1. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku, a także opublikowania imienia i nazwiska oraz nazwy zespołu, na potrzeby promocji konkursu, a także utworów oraz artystycznych wykonanych w trakcie konkursu.
 1. Laureaci zobowiązani są do uczestniczenia w Gali Wręczenia Nagród w Galerii BWA 28 kwietnia 2017 roku.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z uczestnikami, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanych wygranych. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia.

Wzór zgłoszenia

Konkurs w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu w Tarnowie „W stulecie urodzin Elli Fitzgerald, Budy Richa, Theloniousa Monka, Dizzy Gillespiego”.

Karta zgłoszeń - konkurs

1. Nazwa prezentacji : ………………………………………………………………………........

2. Autor prezentacji :……………………………………………………………………………………………..

3. Szkoła …………………………………………………………………………………………..

4. Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)………………………………………………………..

5.Decyzje Jury są ostateczne.

6.Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 min.

7. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż zapoznali się z regulaminem konkursu oraz akceptują jego postanowienia w całości.

8. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż udzielają Organizatorowi zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z uczestnikami, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanych wygranych.

Miejsce i data

podpis