Regulamin Szkolnego Konkursu z Kształcenia słuchu – Test umiejętności muzycznych – dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  i Szkoły Muzycznej  I stopnia w Tarnowie

 1. Organizatorkami konkursu są panie: K. Sajdak i A. Siedlik.
 2. Celem konkursu jest porównanie i ocena umiejętności uczniów uczęszczających na zajęcia z przedmiotu kształcenie słuchu, motywacja do samodzielnej pracy, promowanie osiągnięć uczniów.
 3. Konkurs odbędzie się26 kwietnia (wtorek) 2022 r. o godz. 15.30 dla klas 4 OSM, SM/VI I st., 2 SM/IV I st. oraz o godz. 16.30  dla klas 5 OSM, SM/VI I st., 3 SM/IV I st.
 4. Zgłoszenia przyjmowane będą do22 kwietnia 2022r.
 5. Zadania konkursowe zawierają zagadnienia zgodne z podstawą programową dla nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w szkołach muzycznych I stopnia.
 6. Zadania konkursowe obejmują:
 • rozpoznawanie, budowanie i określanie interwałów, trójdźwięków
 • określanie składników akordów
 • znajomość klucza wiolinowego i basowego
 • 1 - głosowe dyktando melodyczno – rytmiczne
 • 1- głosowe dyktando rytmiczne,
 • znajomość gam.
 1. Zadania mogą być odtwarzane z nagrania, wykonywane na żywo na fortepianie.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. Prace zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez dyrekcję ZSM w Tarnowie. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Laureatowi I miejsca, który uzyskał co najmniej 90% punktacji podnosi się ocenę końcoworoczną z przedmiotu – kształcenie słuchu - o stopień wyżej. Otrzymuje on również dyplom i nagrodę.
 5. Laureaci konkursu II i III miejsca otrzymują dyplom, nagrodę oraz ocenę celującą (cząstkową) z kształcenia słuchu.
 6. Pozostali uczniowie, którzy uzyskają 70% najwyższej punktacji otrzymują ocenę bardzo dobrą (cząstkową) z kształcenia słuchu.
 7. Bliższych informacji udzielają panie: K. Sajdak i A. Siedlik